7 Lưu Ý Quan Trọng Liên Quan Đến Kinh Doanh Bất Động Sản Từ Ngày 01/3/2022

7 Lưu Ý Quan Trọng Liên Quan Đến Kinh Doanh Bất Động Sản Từ Ngày 01/3/2022

Từ ngày 01/3/2022, Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành và thay thế cho Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

7 Lưu Ý Quan Trọng Liên Quan Đến Kinh Doanh Bất Động Sản Từ Ngày 01/3/2022

Theo đó, cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tham gia kinh doanh bất động sản hoặc có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam cần lưu ý những nội dung sau đây:

Thứ nhất, các trường hợp đã ký kết hợp đồng kinh doanh bất động sản trước ngày 01/3/2022 thì không phải ký lại hợp đồng theo quy định của Nghị định 02/2022, trừ trường hợp các bên thỏa thuận ký lại hợp đồng.

Thứ hai, trường hợp các bên đang làm thủ tục ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng nhưng đến ngày 01/3/2022 các bên chưa ký kết hợp đồng thì phải thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định của Nghị định 02/2022.

Thứ ba, trường hợp các bên đang làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn nhưng đến ngày 01/3/2022, các bên chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại theo quy định của Nghị định 02/2022.

7 Lưu Ý Quan Trọng Liên Quan Đến Kinh Doanh Bất Động Sản Từ Ngày 01/3/2022
7 Lưu Ý Quan Trọng Liên Quan Đến Kinh Doanh Bất Động Sản Từ Ngày 01/3/2022

Thứ tư, trường hợp đang làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản nhưng đến ngày 01/3/2022 đã có quyết định cho phép chuyển nhượng của cấp có thẩm quyền và các bên chưa ký hợp đồng chuyển nhượng thì phải thực hiện ký hợp đồng theo quy định của Nghị định 02/2022.

Thứ năm, trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản trước ngày 01/3/2022 nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền thì các bên không phải thực hiện lại các thủ tục trước đó nhưng phải bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định của Nghị định 02/2022 (nếu có) để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Thứ sáu, các doanh nghiệp, hợp tác xã đang tham gia kinh doanh bất động sản có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 02/2022 trước ngày 01/9/2022. Quá thời hạn này mà không bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định thì không được kinh doanh bất động sản theo quy định của Nghị định 02/2022 và pháp luật có liên quan.

Thứ bảy, trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp căn cước công dân gắn chip, mã số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng cơ sở dữ liệu thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở.

Nguồn: cafeland.vn

anh dong con khuong diamond city 1

Gọi ngay
Facebook Messenger